Beginner Course

Beginner Course

คอร์สสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อน โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง และหลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะสามารถอ่านตัวอักษรฮิราคานะคาตาคานะและประโยคในชีวิตประจำวันได้ เช่น

– การแนะนำตัว

– การถามราคา

– นี่คือ?

– นั้นคือ?