Futaba

Quotation (ใบประเมินค่าใช้จ่าย)

ค่าหอพัก

เอกสารการผู้สมัคร

✦ ใบสมัคร
✦ ใบประวัติส่วนตัว
✦ รูปถ่าย 6 ใบ (3 cm x 4 cm )
✦ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา/ใบรับรองเกรด (ตัวจริง)
✦ ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
✦ ผลการศึกษา
✦ พาสปอร์ต
✦ ทะเบียนบ้านหรือใบเกิด
✦ ผลวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

✦ ใบรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
✦ จดหมายรับรองการทำงาน
✦ ใบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร
✦ Bank Statement