I.C.Nagoya

จุดเด่น

– มีแนะแนวการศึกษาต่อด้วยความเอาใจใส่
– โรงเรียนได้จัดเตรียมโปรแกรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
– มีชั่วโมงเรียนแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้สนทนากับนักเรียนหรือคนทำงานชาวญี่ปุ่น
– โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซากา จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
– ช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติทุกคน เช่น ทำประกันสุขภาพ ขออนุญาตทำงานพิเศษกับ
   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบริการมือถือ เป็นต้น

บริการเสริม

– หาที่พัก
– ไปรับที่สนามบิน
– พาไปลงทะเบียนคนต่างด้าว
– พาไปซื้อโทรศัพท์
– พาไปเปิดบัญชีธนาคาร
– การให้เช่าจักรยานฟรี

เวลาเรียน

รอบเช้า 9:00 – 12:40 น.
รอบบ่าย 13:10 – 16:50 น.

หลักสูตรการเรียนและการสมัคร (ระยะสั้น)

ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
ค่าเล่าเรียน 182,000 เยน (สำหรับ 3 เดือน)
ค่าอุปกรณ์และการศึกษา 6,250 เยน (สำหรับ 3 เดือน)
รวม 218,250 เยน  ประมาณ 76,390 บาท (เรต 35.00)

 

หลักสูตรเดือนเมาษยน สิ้นสุดต้นเดือนมีนาคม
หลักสูตรเดือนกรกฎาคม สิ้นสุดปลายเดือนพฤษภาคม
หลักสูตรเดือนตุลาคม สิ้นสุดต้นเดือนกันยายน
หลักสูตรเดือนมกราคม สิ้นสุดปลายเดือนพฤษจิกายน

 

หลักสูตรการเรียนและการสมัคร (ระยะยาว)

ค่าดำเนินการ 20,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าแรกเข้า 60,000 เยน (จ่ายครั้งแรกเท่านั้น)
ค่าเล่าเรียน 660,000 เยน (สำหรับ 1 ปี)
ค่าอุปกรณ์และบำรุงการศึกษา 25,000 เยน (สำหรับ 1 ปี)
รวม  

 

ภาคเรียน เปิดรับสมัคร
เมาษยน กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนพฤศจิกายน
กรกฎาคม ปลายเดือนมกราคม – ปลายเดือนมีนาคม
ตุลาคม กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม
มกราคม ปลายเดือนกรกฎาคม – ปลายเดือนกันยายน