OJA

ช่วงเวลารับสมัคร

· เรียนช่วงเมษายน ( 1 ปี / 2 ปี ) สมัครเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน
· เรียนช่วงตุลาคม  ( 1ปี 6 เดือน ) สมัครเดือน เมษายน – พฤษภาคม